Projecten

 

Weidevogels

Weidevogels zijn op het gewone 'boerenland', waar niet aan agrarisch natuurbeheer gedaan wordt, bijna helemaal verdwenen. Belangrijk voor weidevogels is een afwisseling van plasdras, kruidenrijk  grasland  en stukken land met rust tot half juni. In de percelen met engels raaigras gaat dit niet op. Door de zware bemesting is het bodemleven groetendeels weg en het gras wordt zeer vroeg en vaak gemaaid. Jonge kuikens sterven door gebrek aan voedsel en de droogte (voor het derde voorjaar op rij) doet hen de das om.

Gelukkig hebben wij met onze Stichting enkele 'postzegels' waar het wel goed gaat: de plasdras bij Vitens en een drietal plasdras-situaties bij boeren. Deze boeren hebben met het Collectief Midden-Overijssel een beheercontract afgesloten, nadat wij ze over de streep hebben kunnen trekken. 

Samen met Vitens en het Waterschap proberen we als Stichting de plannen met de bovenloop van de Soestwetering aan te passen. Bijvoorbeeld door de realisatie van een natuurvriendelijke oever zouden we kunnen voorkomen dat weidevogels als kievit en tureluur in een ecologische val lopen wanneer ze van een perceel aan de overkant naar het plasdrasgebied willen trekken.

Om te proberen iets te doen voor de weidevogels proberen we invloed uit te oefenen op nieuwe plannen van het waterschap, bijvoorbeeld door gezamenlijke inspanning voor het aanleggen van wadi's en nieuwe plasdrasgebieden. 

Akkerranden

Wij zijn met onze Stichting al jaren bezig om een fijnmazige ecologische infrastructuur met akkerranden, meidoornhagen, poelen, houtwallen enzovoorts aan te leggen.

Na de ruilverkaveling in de jaren '70 zijn veel van deze elementen verdwenen. Poelen  werden gedempt,  houtwallen gekapt en vervangen door brede waterleidingen. Mais en  raaigras  begonnen aan hun opmars. Het gevolg hiervan is een afname van de biodiversiteit die zijn weerga niet kent.

Al jaren proberen we  met de verschillende partijen het tij te keren: de gemeente Rijssen-Holten met het  bermenbeheer, Vitens met het beheer van hun  waterwingebied, agrariërs met het stimuleren van de aanleg van akkerranden via het Agrarisch Collectief, Staatsbosbeheer met het beheer van bijna 40 hectare kleine landschapselementen  door onze Stichting. Met het Deltaplan Biodiversiteit  wordt hopelijk een goede stap voorwaarts wordt gezet. Bijzonder  fijn om te zien dat ook  het Waterschap Drents Overijsselse Delta  zich  actiever in wil zetten voor  een natuurvriendelijker  oever - en  maaibeheer.

Poelen

Poelen waren vroeger,  vóór de ruilverkaveling,  overal te vinden. Vooral als drinkwaterplaats. Nadat deze tijdens de ruilverkaveling gedempt waren, proberen wij nu elk jaar weer een nieuwe poel aan te leggen. Ze zijn ongelooflijk belangrijk vanwege hun landschappelijke en ecologische waarde.

Paddentrek

In het vroege voorjaar, als de dagen gaan lengen, gaan onze padden en salamanders vanuit hun winterrustgebieden in tuinen, parken en bosschages op weg naar waterpartijen om zich voort te planten. Tijdens deze trektocht komen ze veel obstakels tegen. Met name drukke wegen eisen vele slachtoffers. Om de padden een veilige oversteek te garanderen worden paddenwanden geplaatst. Greun Hoolt'n assisteert hierbij de paddenwerkgroepen als IVN Rijssen-Holten, onder leiding van de enthousiaste Jetty Dorresteijn.

Achter de geplaatste wand worden emmers ingegraven, waar de padden in vallen als ze naar het water willen en zich vastlopen tegen de wand. Ze verongelukken dan niet op de weg, maar worden 2 keer daags door vrijwilligers uit de emmers gehaald en naar het 'veilige' water gebracht. Na de bevruchting worden de eitjes dan afgezet, zodat het voortbestaan van de amfibieën gegarandeerd wordt.

Voedselbos

Zaterdag 19 december 2020 hebben we een voedselbos aangeplant. Een bos met een meerlaags ontwerp en een natuurlijke opbouw met meidoorn, mispel, perensoorten (wilde peer, köttelpeer en pomppeer), appelsoorten (zoete stoofappel, malusappel, blesappel en notarisappel), pruim, zoete kers, tamme kastanje en walnoot.

Het stuk grond heeft de Stichting overgenomen van de familie Jansen. Via het agrarisch collectief wordt ter stimulatie van de uil en de patrijs o.m. een bloemrijke akker aangelegd.

Het plantgoed hebben we aangeschaft bij de familie Jansen-Maneschijn. Zij hebben ons geadviseerd bij keuze van oude fruitrassen.

Uiteindelijk zal het het bos een voedselvoorziening zijn voor mens en dier. Het zal een paradijs worden voor vlinders en bijen, waardoor bestuiving kan plaatsvinden en en nectar verzameld kan worden voor de productie van honing.

Moestuin

In het voorjaar van 2023 hebben we een moestuin gerealiseerd op Opa's Erf.