• het zoveel mogelijk in stand houden en ontwikkelen van bestaande landschapselementen, mede ten behoeve van de ecologische infrastructuur;
  • streven naar een beheer waarbij sprake is van een ontwikkeling van een gevarieerde leeftijdsopbouw van de beplanting en ook van een gevarieerd planten- en dierenleven;
  • verbeteren van de aanvullende functies van de landschapselementen, zoals recreatief medegebruik, in stand houden en verbeteren van de belevingswaarde van het landschap rond Holten;
  • mobiliseren en motiveren van vrijwilligers uit de streek zelf ten behoeve van het onderhoud van deze elementen;
  • samen met boeren, gemeente, waterschap, WMO, provincie en landschapsbeheer Overijssel werken aan 'groene aders' en zo tot een duurzaam biotoopbeheer te komen.